วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

สวัสดีครับ
ผมขอนำเสนอพจนานุกรมเพื่อความสำเร็จให้ผู้สนใจได้นำไปศึกษาครับ. พจนานุกรมนี้ไม่ยาวนัก เพราะผมเลือกมาแต่ที่สำคัญ แต่กระนั้นก็ลงในคราวเดียวไม่หมด. ผมจะค่อย ๆ นำมาลงไปเรื่อย ๆ จนหมดครับ
ครรชิต


สารานุกรมแห่งความสำเร็จ
โดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาปริญญาโทและเอกประจำปีในวันนี้ ผมขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นแนวทางสำหรับช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาสมความปรารถนามานำเสนอ เรื่องราวเหล่านี้ผมได้เรียบเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายแก่การจำและทำความเข้าใจ คำที่นำเสนอนี้บ้างก็เป็นคำนาม, บ้างก็เป็นคำกริยา, บ้างก็เป็นคำคุณศัพท์ และส่วนมากเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การที่มีสมรรถนะสูง นักศึกษาจึงควรนำคำเหล่านี้ไปคิดค้นต่อและนำไปประยุกต์ตามเหตุการณ์และความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามพึงจำไว้ด้วยว่า คำแห่งความสำเร็จอื่น ๆ ยังมีอีกมาก ในที่นี้ได้รวบรวมมาเพียงบางคำเพราะความจำกัดของเวลาในการคิดและเขียนเท่านั้น

Advisor อาจารย์ที่ปรึกษา โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีสองระยะ ระยะแรกคือก่อนที่นักศึกษาจะเลือกหัวข้อโครงงานค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำในการเลือกวิชาเรียน โดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาเดิมและคะแนนที่ได้รับในวิชาต่าง ๆ นักศึกษาสมควรไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำเพื่อบอกเล่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงความก้าวหน้าในการศึกษาและปัญหาที่ได้รับเพื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ สำหรับในระยะที่สองนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิมอาจจะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือโครงงานค้นคว้าอิสระก็ได้ หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด นักศึกษาจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อโครงงานค้นคว้าอิสระ และเมื่อได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการแล้วก็จะต้องเสนอแผนงาน, วิธีการทำวิจัย, และความก้าวหน้าของการทำวิจัยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังต้องรับฟังความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำไปปรับแก้การดำเนินการของตนด้วย

Audit การตรวจสอบ การพิจารณาตรวจสอบตนเองเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานใด ๆ ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนวิชาใด หรือ ทำวิจัยเรื่องใด นักศึกษาควรวางแผนการเรียนและการวิจัยเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไรในช่วงเวลาใดบ้าง เช่นจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน, จะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต, จะต้องทำการบ้านหรือรายงาน, จะต้องเตรียมตัวเข้าสอบ ฯลฯ นักศึกษาจะต้องหมั่นตรวจสอบตนเองเป็นประจำว่าสามารถปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าหากทำไม่ได้ตามแผน นักศึกษาก็ต้องพิจารณาหาสาเหตุต่อไปว่าเป็นเพราะเหตุใด และพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้หมด การตรวจสอบนั้นต้องตรวจลึกลงไปด้วยว่านักศึกษาทำงานที่กำหนดไว้ได้ผลจริงหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักศึกษาเรียนวิชาหนึ่ง ๆ และได้เข้าสอบกลางภาคจนรู้ผลคะแนนแล้ว นักศึกษาจะต้องตรวจสอบว่าอาจารย์ตั้งคำถามอย่างไรและนักศึกษาตอบคำถามนั้นถูกหรือไม่ ถ้าพบว่าได้คะแนนไม่ดีนักศึกษาต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

Book หนังสือ หนังสือในที่นี้ต้องการให้หมายถึงตำราเรียน นักศึกษาพึงเข้าใจว่าเนื้อหาที่อาจารย์สอนในชั้นเรียนนั้นความจริงแล้วมีเนื้อหาเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของตำราเท่านั้น การฟังและเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนและสอบตามเนื้อหานั้นได้จึงเท่ากับรู้เนื้อหาเพียงส่วนน้อยของวิชานั้นนั่นเอง นักศึกษาที่ต้องการมีความรู้อย่างจริงจังจึงต้องซื้อตำราเรียนทุกวิชามาอ่าน และหากจำเป็นก็อาจจะต้องซื้อหนังสือมาอ่านประกอบ หรืออ่านหนังสือที่มหาวิทยาลัยได้จัดหาไว้ให้ในห้องสมุด ในปัจจุบันนี้ความรู้ของโลกเพิ่มพูนมากขึ้นหนึ่งเท่าตัวทุกสิบปี ดังนั้นตำราที่พิมพ์มาหลายปีแล้วจึงไม่ทันสมัย นักศึกษาจึงต้องรู้จักค้นคืนเนื้อหาใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ตมาอ่านด้วย

Budget งบประมาณ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกหลายคน ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เพราะต้องนำเงินรายได้มาเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะต้องรู้จักวางแผนและกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละภาคการศึกษาตั้งแต่แรกจนจบอย่างแม่นยำ และต้องติดตามตรวจสอบว่าตนมีงบประมาณพอเพียงที่จะใช้หรือไม่ นอกจากนั้นเงินรายได้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วย หากนักศึกษาเห็นว่าจะต้องลาออกจากงานเพื่อทำวิทยานิพนธ์อย่างจริงจัง นักศึกษาก็จะต้องคิดล่วงหน้าว่าจะมีงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีรายได้หรือไม่

Commitment พันธะ การทำงานใด ๆ ร่วมกับผู้อื่นนั้นเท่ากับเรามีพันธะที่จะต้องทำงานให้เสร็จตามที่เราได้ตกลงไว้กับผู้นั้น เมื่ออาจารย์สั่งให้ทำรายงานมาเสนอในสัปดาห์หน้า นักศึกษาก็มีพันธะที่จะต้องทำให้เสร็จตามที่อาจารย์สั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาสั่งให้ไปสำรวจวรรณกรรมมาให้ดูในหนึ่งเดือน เมื่อครบกำหนดก็ต้องนำมาส่ง อีกนัยหนึ่งเมื่อนักศึกษาได้ตกลงว่าจะทำงานใด ๆ กับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาก็มีพันธะที่จะต้องทำให้เสร็จ นิสัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ และจะเป็นนิสัยที่ดีสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพด้วย

Computer คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในยุคนี้ นักศึกษาทุกคนควรซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก (หรือบางทีเรียกว่า Laptop) เและอุปกรณ์มาใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นก็คือเครื่องพิมพ์ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ค้นคืนข้อมูลหรือสื่อสารในอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน นอกจากนั้นก็ควรมีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเรียนและการทำวิจัยให้พร้อมด้วย (อย่าลืมนำค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ไประบุในงบประมาณด้วย)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น